Hitvallásunk

 Hitvallásunk
A gyülekezetünk egy olyan közösség, ahol közösen megéltünk magasságokat és mélységeket és – hálatelt szívvel mondhatjuk - Isten segítségével megerősödve jöttünk ki ezekből. Egy olyan közösséggé szeretnénk válni, ahol Krisztus van központban, - az élet minden területén – ISTEN SZAVA AZ ABSZOLÚT IGAZODÁSI PONT számunkra. Hétről hétre találkozva az alkalmakon épülni, tanulni és egymást segíteni szeretnénk a krisztusi úton. Ezért a következő dolgok vannak kitűzve a zászlónkra:
HISZÜNK a SZENTHÁROMSÁG EGY ISTENBEN – aki szeretetközösség, ezért Isten szeretete határoz meg bennünket egyénileg is, s közösségként is.
Hálásak vagyunk a teremtett világért, amit Isten felelősséggel bízott ránk, ezt mondva: „gondozd és őrizd!”
A Mennyei Atyának a GYERMEKEI vagyunk, aki elküldte FIÁT JÉZUS KRISZTUST, hogy szabaddá tegyen bennünket a bűn és a halál fogságából. Hisszük, hogy Ő istenember, aki út, igazság, élet; s csak általa van utunk az Atyához.
A golgotai keresztáldozatát elfogadva újjászületet embernek hisszük magunkat, akiket TEST-VÉR-ekké tett Krisztus. Só és kovászként két lábbal a világban élünk a Szentlélek templomaként közelhozva Istent a környezetünkben élő emberekhez.
Jézus TANÍTVÁNYAIként a legfőbb parancs számunkra: "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat." Mt 22,37-40
Hálásak vagyunk a régi TÖRVÉNY nevelésért, de ugyanakkor tudjuk, hogy mi Isten újszövetségi népe vagyunk, Krisztus új parancsa alapján állunk: „Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást. Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást.”Jn 15,34
Mindezért nem csupán optimisták, hanem mindenek előtt a REMÉNY EMBEREI vagyunk, nem csak hitünk van, hanem élő reménységgel várjuk, hogy eljöjjön a mi Urunk s azon dolgozunk, hogy az Ő országa, köztünk megvalósuljon:
“Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy a hol én vagyok, ti is ott legyetek.” Jn 13,1-4
Hiszünk a SZENTLÉLEK istenségében, hisszük, hogy ma is velünk van Jézus Lelke által a világ végezetéig. Felnőtt keresztyénként a közösségünkben nem csak KAPNI, hanem mindenek előtt ADNI szeretnénk.
Nem citrommal lettünk megkeresztelve, az az ÖRÖM járja át a mindennapjainkat, hogy Isten végtelenül szeret minket Hisszük, hogy ez a szeretet SZABADSÁG-gal ajándékozott meg, az Isten TÖRVÉNYE számunkra nem elsősorban kötelező érvényű parancs, hanem biztos fogódzó, útjelző tábla az életben való helyes eligazodáshoz. IGÉT tanulmányozó és IMÁDKOZÓ közösség vagyunk, kérjük Isten Lelkét, hogy ajándékaival jól sáfárkodjunk és Isten fiainak bizonyuljunk a világban, DICSŐSÉGET szerezve nevének. ÁLDÁS, BÉKESSÉG-et köszönünk, mert szeretnénk betölteni hívatásunkat: áldássá lenni az emberek számára és Isten békességéről bizonyságot tenni. „ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát.” 2Kor 5.17
Ennek okán bár sokszínűek vagyunk korban, gondolkodásban, de mindannyian egyet akarunk ISTEN NEVÉNEK DICSŐSÉGET szerezni. Az Isten a maga képére teremtette az embert férfinek és nőnek. Az ISTEN KÉPMÁSA vagyunk a világban nem csupán ÁDÁM, hanem együtt a férfi és a nő közösen. Így hisszük, hogy a házasság Isten ajándéka az emberi életnek a szerető család az alapja.
Feladatunknak érezzük értékvesztett világunkban, hogy támogassuk szülői hivatásukban az édesapákat és az édesanyákat. Kiemelten gondot fordítva a gyermeküket egyedül nevelőkre, számukra különösen is szeretnénk ISTEN NAGY CSALÁDJÁT megvalósítani. Hisszük, hogy a nők is kaphatnak olyan talentumokat, amivel szolgálhatnak, taníthatnak másokat a gyülekezetben, azon az alapon, hogy együtt vagyunk Isten képmása a világban. Pál apostol a Galatáknak írt levele eligazító számunkra miszerint: " Isten fiai vagytok ugyanis mindnyájan a Krisztus Jézusba vetett hit által. Hiszen mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusra, Krisztust öltöttétek magatokra. Nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai is, s az ígéret szerint örökösök.” Gal 3,26-29 Megértettük az Istentől kapott felelősségünket, s nem felmentéseket, kifogásokat keresünk, életünk nehéz helyzeteire, bűneire, hanem SZÁMONKÉRHETŐ-vé tesszük magunkat az ige fényében.
Tapasztaljuk, hogy a világ értékrendjében a GYEREKEK és az IDŐSEK, BETEGEK, FOGYATÉKKAL ÉLŐK csak terhet jelentenek, ezért különösen is nagy figyelmet szeretnénk szentelni rájuk. Komolyan szeretnénk venni Jézus intését, hogy lássuk meg Őt a szükséget szenvedőkben és ezért nem csak magunk körül forogva élünk, hanem mellé állunk a szolgálatunkkal a bajbajutottaknak. Istentől kapott képességeinket, ajándékainkat közösségünk szeretné megtanítani tagjaival, hogy ne öncélúan, hanem ISTEN ORSZÁGÁT ÉPÍTVE éljünk. Mindeközben szeretettel hordozzuk egymás terheit, együtt örülünk mások sikerének, számon tartjuk egymást.
Hogy mindez meg is valósuljon naponta táplálkozunk Isten igéjével, komolyan vesszük böjt és az imádság szolgálatát, adakozásunkkal fejezzük ki a hálánkat Isten iránt, nem csak e világban szeretnénk boldogulni, hanem tisztában vagyunk, hogy minden tettünknek és szavunknak súlya van az örökkévalóságra nézve, mert Isten országát kell építenünk itt a földön. Nem vagyunk hibátlan emberek, nem a tökéletesek társasága vagyunk, de nem tudjuk elfogadni a bűnt, elsősorban magunkban küzdünk a felismert bűnnel szemben a Lélek fegyverzetével, s azon vagyunk, hogy életünk minden területén Krisztus legyen az Úr s így készítjük elő az Ő adventjét, várjuk győztes Királyunk eljövetelét!